Blog, Decoration

Ofisin Tarihsel Gelişimi

OFİSİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Ofisin tarihsel gelişimini ele alırken öncelikle ‘ofis’ kavramını ele alalım. Ofis; yönetici, memur ve sekreterlerin çalıştığı yerdir. Kavramsal olarak ise bir işin yönetilmesiyle ilgili bütün faaliyetleri kapsayan, bilginin yayıldığı ve kullanıldığı yerdir. Ofisler mal veya hizmet üretmek amacıyla kurulmuş işyerleri veya fabrikalarda pek çok işin ve işlemin yapıldığı alanlardır.

Ofis faaliyetleri tarihin başlangıcından beri olagelmiştir. İlk ofis işleri vergiler, doğum, ölüm tarihleri ve arazi ile ilgili basit işler olmuştur. Modern anlamda ofis işleri ‘sanayi devrimi ‘ ile başlamıştır. Geçmişteki ofis faaliyetleri bugünkü anlamından çok uzaktı. Ofislerin geçmişini, insanoğlunun ekonomik faaliyetlerine dayandırmak mümkündür. Ekonomik faaliyetlerin kaydedilmesi zorunluluğu ile ofisler kurulmaya başlanmıştır. Çağdaş ofis 19.yüzyılın ikinci yarısındaki gelişmelerin sonucu sayılsa da ilk ofis binalarına 16.yüzyılda rastlanmıştır .

Ortaçağda ticaretle uğraşan burjuva kesimi zenginleştikçe ofisler tekrar gündeme gelmiştir. Bu kesim evlerinin caddeye bakan alt katını ofis üst katını ise konut olarak kullanmıştır. İş yöntemlerini kökten değiştiren iletişim devrimleri ile 19.yüzyılda ofis binaları ortaya çıkmaya çıkmıştır. Sanayi devriminde ofis birçok uzmanlaşmış işlerin toplandığı bir alan olmuş ve bu dönemde nitelikli personel ihtiyacı da artmıştır. Sanayi devrimi ve sanayi toplumunun insanlığa getirdiği toplu değişim ve dönüşümlere benzer bir süreçte de günümüzde yaşanmaktadır.20.yüzyılın son çeyreği bu değişimin başladığı dönem olmuştur.

İster mal ister hizmet üretsinler bütün işletmelere bilgi ihtiyacı giderek artmaktadır. Bilgi üretiminin artması, depolanması, denetimi, iletişimi ve paylaşımı yeni bir çağı; bilgi çağını başlatmıştır .Bilginin çok önem kazandığı bu dönemde ofisin öneminin artması da kaçınılmaz olmuştur. Ofis teknolojisiyle ilgili hızlı gelişmeler son 15-20 yılda gerçekleşmiştir. Bugün bildiğimiz anlamda ofisin ortaya çıkışı 1900 yılı sonrasındadır.

Tasarım uzmanı Francis Duffy’e göre mekanların tarihsel gelişimi;

1- Ev mekanları dönemi(1849-1864)

2- Gökdelen Kağıt Fabrikaları(1894-1904)

3- Ortak Kontrol Dönemi(1954-1963)

4- Endüstriyel Demokrasi Dönemi(1973-sonrası)

20. Yüzyılın sonuna yaklaşırken ofis kavramının geçirdiği son iki değişiklik;

1 –Ekonomiklik önceleri tasarımda ön şart iken, güç ve organizasyonu simgelemenin ön plana çıkmış olması.

2- İletişim teknolojisindeki son gelişmelerin ofisleri etkilemesi.

Globalleşmenin rüzgarı ülkemizde esmaya başlarken, birçok yerli şirket yabancı yatırımcılar tarafından satın alındı. Şirketlerin hacmi ve sayısı büyürken, ülke ekonomisi de aynı oranda büyüdü. Büyüyen şirketler personel sayısı anlamında kalabalıklaştı. Bu durum yeni ofis binalarını beraberinde getirdi. Hızla artan ofis ve plaza yapılarında öncelikle dikkat çeken konumları oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.